Regulamin akcji „Spotkanie z Mikołajem w ETC”

Regulamin akcji „Spotkanie z Mikołajem w ETC”

Regulamin Akcji
„Mikołajki”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą „Mikołajki” (dalej zwana „Akcją”) tj. zasady udziału w Akcji, zasady jej przebiegu, a także nadzoru nad jej przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).
2. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Akcja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
3. Organizatorem Akcji „Mikołajki” jest SO SPV 50 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506317 (dalej zwana „Organizatorem”).
4. Wykonawcą akcji jest „Bonsai – Agencja Artystyczna Radosław Krysiak” z siedzibą w Poznaniu, Os. Pod Lipami 10/83, 61,635 Poznań, NIP: 854-172-67-64, REGON: 301275853, zwany dalej „Wykonawcą”.
5. Akcja prowadzona będzie na terenie ETC Swarzędz tj. ul. Poznańska 6, 62-020 Swarzędz.
6. Akcja „Mikołajki” jest akcją promocyjną, polegającą na zapraszaniu klientów do udziału w aktywnościach – konkursach, zabawach, warsztatach oraz wręczaniu upominków, nagród za uczestnictwo w zabawie „Koło fortuny” za dokonanie zakupów w sklepach objętych akcją promocyjną. Organizator ustala, że wartość przedmiotu nie przekracza kwoty 10% podatku, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF.
7. Akcja trwa 17 grudnia 2022 roku w godzinach od godziny 12.00 do godziny 17.00 lub do wyczerpania zapasów, przy czym odbiór nagród możliwy będzie tylko w tym samym dniu, w którym przeprowadzona jest akcja.
8. Nagrodami są rośliny doniczkowe - 130 sztuk, które stanowią mały upominek od organizatora w ramach wykonania zakupów na terenie ETC Swarzędz.
9. Zabawa „Koło fortuny” wymaga okazania paragonów (maksymalnie dwóch) za zakupy w ETC za minimum 100 zł. Warsztaty i inne atrakcje nie podlegają pod akcję „Koło fortuny” i może wziąć w nich udział każdy - nie są wymagane zakupy w ETC.
10. Zabawa „Koło fortuny” odbywa się w blokach po pół godziny, od godziny 12:00 do godziny 16:30 ostatnia lub do wyczerpania zapasów.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji

1. W akcji -zabawie „Koło fortuny” -mogą wziąć udział Klienci ETC Swarzędz., którzy w dniu przeprowadzenia akcji dokonali zakupu produktów lub skorzystali z usług na terenie „ETC Swarzędz”, na łączną wartość min. 100 zł (maksymalnie dwa paragony), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa w niniejszym Regulaminie. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą uczestniczyć w Akcji, tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowym oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.
2. Przystąpienie Uczestnika do Akcji oznacza, że Uczestnik:
a) Zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia,
b) Zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków,

§3. Przebieg Akcji - Zabawy Koło Fortuny

1. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w zabawie „Koło fortuny”udziela prawidłowych odpowiedzi i otrzymuje od wykonawcy przedmiot akcji – nagrodę.
2. Warunkiem wzięcia udziału w „Kole fortuny”, jest okazanie paragonu (lub maksymalnie dwóch paragonów) bądź innego dowodu zakupu na terenie ETC Swarzędz w dniu przeprowadzenia akcji, których minimalna wartość łącznie to 100 zł.
3. Warunkiem odebrania przedmiotu akcji jest wykazanie swojego uprawnienia do odbioru przedmiotu akcji.
4. Miejscem odbioru przedmiotu akcji jest punkt recepcyjny Wykonawcy, który znajduję się na terenie ETC Swarzędz.
5. Wybór przedmiotu akcji, która przysługuję uczestnikowi, należy do Wykonawcy.
6. Każdemu uczestnikowi akcji przysługuje tylko jeden przedmiot akcji, niezależnie od udzielonych prawidłowych odpowiedzi.
7. Po zakończeniu akcji, nie jest możliwe odebranie nagrody. Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niewykorzystaniem oferty objętej akcją. Nie jest także możliwa wymiana przedmiotu akcji na ekwiwalent pieniężny.
8. Wykonawca akcji uprawniony jest do odmówienia wydania przedmiotu akcji, jeśli przedłożony dowód zakupu lub inny dowód uprawniający do odbioru przedmiotu akcji budzi wątpliwości co do jego autentyczności i legalności pochodzenia.
9. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, które uniemożliwiłoby weryfikacje autentyczności lub legalności, przedmiot akcji nie zostanie wydany.

§ 4. Odpowiedzialności Organizatora
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, w tym dotyczące niemożliwości skorzystania z Akcji przeprowadzonej na terenie ETC Swarzędz, powinny być kierowane w formie pisemnej na adres ETC Swarzędz, tj. ul. Poznańska 6, 62-020 Swarzędz, bądź na adres mailowy biuro@etcswarzedz.pl.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta, adres do doręczeń i opcjonalnie numer telefonu komórkowego oraz e-mail, przyczyny reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające wskazanych warunków nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie regulaminu Akcji.
4. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składające reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji
§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych osób składających reklamację będzie: SO SPV 50 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506317 (dalej zwana „Organizatorem”).
2. Dane osobowe osób składających reklamację będą przetwarzane wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z prowadzonym postepowaniem reklamacyjnym i dochodzonymi roszczeniami do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego i i/lub przedawnienia dochodzonych roszczeń i nie będą przekazywane do państw trzecich.
3. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
4. Dane osobowe, przekazane Administratorowi w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przy czym dane te nie będą profilowane.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów, np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, doręczania korespondencji i przesyłek,
b) z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,
c) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy i organy państwowe.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, osobom od których dane pochodzą przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;
b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych i sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora, narusza przepisy RODO; w przypadkach i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Akcji będą rozstrzygane polubownie a w braku satysfakcjonującego porozumienia, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy stosownie do obowiązujących przepisów.