Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu Wrotkarnia w ETC

 

 

 • ORGANIZATOR I CZAS KONKURSU

 

 1. Organizatorem Konkursu „Wrotkarnia w ETC”, zwanej dalej „Konkursem” jest firma Singularity z siedzibą przy ul. Konstantynowskiej 7, 95-200 w Pabianicach (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs trwa w dniach: 29.05.2023 r. – 07.06.2023 r. 10 dni bez niedzieli niehandlowej w godzinach 11:00 – 19:00 (dalej „Okres trwania Konkursu”).
 3. Działania konkursu zlokalizowane są w środku budynku Galerii ETC w Swarzędzu (zwanym dalej „Strefą Konkuru”).
 4. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

 

 

 • WARUNKI i ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Udział w konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia (pod opieką rodzica).
 2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie jeden raz przez cały okres jej trwania.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które są pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, podmiotów współpracujących przy wydarzeniu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

 • ZASADY AKCJI

 

 1. Wejdż na fanpage Galerii ETC w Swarzędzu na Facebooku.
  B. Zrób super zdjęcie podczas korzystania z wrotkarni oraz opublikuj je pod postem konkursowym.
  C. Jury wybierze najciekawsze zdjęcie.
  D. Zwycięzca konkursu wygrywa komplet wrotek z ochraniaczami i kaskiem.
  E. Podsumowanie i głoszenie wyników konkursu ukaże się na fanpage ETC w Swarzędzu na Facebooku do 5 dni roboczych po zakończonej akcji.

F.Udział w Konkursie jest bezpłatny.
G. Uczestnicy Konkursu nie mogą niszczyć ani przestawiać elementów scenografii w Strefie Konkursu.

 1. Uczestnicy Konkursu nie mogą przejawiać agresji, przemocy lub innych zachowań budzących niepokój
  lub doprowadzających do sytuacji niebezpiecznych – Organizator ma prawo wykluczyć takich Uczestników z Konkursu.
 2. Organizator oraz podmioty działające na rzecz Organizatora maja prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku zachowań niezgodnych z Regulaminem.

 

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w Strefie Konkursu w dniach 13.02.2023 r. – 25.02.2023 r. 12 dni bez niedzieli niehandlowej.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na podany poniżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 14 dni od daty zakończenia Akcji.:

 

Singularity Marta Kaczmarz

 1. Konstantynowska 7

95-200 Pabianice

Wiosna na talerzu
CZYTAJ DALEJ
EcoWIOSNA w ETC Swarzędz
CZYTAJ DALEJ
Wiosna zawitała do ETC
CZYTAJ DALEJ